TOTA LA FORÇA DEL MÓN PER VINCLAR-NOS ÉS POCA…

Guillem d’Efak

Som en Miquel Oliver Gomila i vull ser batle de Manacor per completar una feina que, durant uns mesos, vàrem iniciar aviat farà quatre anys. Vull ser batle, amb el vostre suport, per fer un gir en favor de la justícia social, de la igualtat d’oportunitats i de la sensibilitat envers el país: les millors armes per avançar cap a la prosperitat i la felicitat de la nostra societat.

Amb la bona gent que m’acompanya dins aquesta candidatura basarem l’acció de govern en una feina de proximitat, de cuidar les petites coses que fan que sigui agradable o no viure a un lloc: civisme, enllumenat, mobilitat, aigua… Som conscient que l’Ajuntament (i tots els ajuntaments) estan asfixiats per culpa de la burocràcia estatal que no permet gastar una quarantena de milions d’euros que podrien ajudar a solucionar aquestes petites coses a què feia referència. No ens conformarem amb aquesta situació i lluitarem amb tota la força del món per canviar-la.

Vull escoltar, proposar, debatre. Ho podem fer a la xarxa perquè m’hi trobareu. I si em topau pel carrer, escometeu-me, proposau-me coses per un municipi millor, que entre tots serà més senzill i més divertit.

LES PROPOSTES

MEDI AMBIENT

·Farem un Pla Municipal de Plantació d’Arbres per compensar les emissions de CO2, mitigar les altes temperatures als estius i millorar l’aspecte global dels carrers.

·Farem un cens genètic dels cans del municipi per a poder identificar i sancionar aquells propietaris que no repleguin els excrements.

·Impulsarem la recollida selectiva. Reciclar serà més fàcil per als ciutadans.

·Prepararem la municipalització del servei de recollida de fems per quan acabi la concessió actual.

·Controlarem i fiscalitzarem la prestació del servei de neteja per part de l’empresa adjudicatària.

·Crearem la Patrulla Verda de la Policia Local per tal de garantir el compliment de les ordenances mediambientals.

·Instal·larem diversos micropunts verds on s’hi podran depositar residus específics com ara piles, cartutxos de tinta, cd’s, bombetes…

·Per disminuir l’impacte que pateixen, promourem el pla de gestió de Xarxa Natura de les cales verges de Manacor.

·L’Ajuntament contractarà els serveis d’abastiment d’energia elèctrica que provenguin de fonts renovables.

·Farem de Manacor un municipi amable i, sobretot, més net.

MOBILITAT

·Ampliarem les zones de velocitat limitada, i també les Acire, per tal de donar prioritat als vianants.

·Reduirem la Zona ORA al poble de Manacor.

·Potenciarem la primera línia de Portocristo per l’ús dels vianants.

·Promourem l’ús de la bicicleta en el marc del pla de mobilitat i dins un pla d’acció d’educació ambiental.

·Farem una ruta ciclista segura de Manacor a Portocristo i una altra del centre de Manacor fins al Polígon Industrial.

·Alternarem semestralment les prohibicions d’aparcar a un costat o a l’altre de molts carrers.

·Farem del municipi un lloc més habitable per a les persones amb mobilitat reduïda.

·Volem que el tren Manacor-Artà sigui una realitat. Mantendrem la Via Verda dins el projecte.

·Habilitarem aparcaments dissuasius per a fomentar que la gent vagi a peu dins Manacor.

·Recuperarem les rutes escolars a peu.

URBANISME

·Posarem en marxa un pla d’adequació de totes les voravies del municipi.

·Reorganitzarem el Departament d’Urbanisme per reduir el període de concessió de llicències d’obres.

·Embellirem Manacor i promocionarem la millora de les façanes.

·Defensarem els interessos urbanístics del conjunt d’habitants del municipi per damunt de qualsevol privilegi.

·Recepcionarem Cales de Mallorca. Posarem fi a la injusta situació de la urbanització.

·Farem un manteniment global del paviment de la via pública.

·Farem efectiu el dret de pas a tots els camins públics del municipi.

·Millorarem els horaris i la intensitat de l’enllumenat públic.

·Per tal d’evitat la degradació del centre històric, promourem incentius fiscals per a les reformes, nova construcció o adquisició d’habitatges dins la zona.

·Promourem un pla per tal de posar fi a la degradació del centre de Manacor.

EDUCACIÓ

·Desenvoluparem el Projecte Educatiu de Ciutat de Manacor com a Ciutat Educadora.

·El Consell Escolar seguirà sent l’òrgan de participació de tota la comunitat educativa del municipi.

·L’educació 0-3 serà una etapa educativa important, amb especial atenció a tots els pobles de la zona costanera.

·Ens continuarem implicant en la distribució equitativa de tot l’alumnat en tots els centres educatius.

·Disposarem d’espais per a l’estudi, també per a tasques en grup, amb un horari ample a l’abast de tothom.

·Es farà una distribució equitativa del personal municipal als centres educatius del municipi.

·Reactivarem la dinamització de polítiques de joventut.

·El Conservatori Professional de Música i l’Escola Municipal de Música i Dansa continuaran essent el referent formatiu en aquestes disciplines.

·Les activitats educatives que ofereixi l’Ajuntament seran inclusives i preveuran la perspectiva de gènere perquè eduquin els infants en igualtat i llibertat.

ESPORTS

·Implicarem de forma definitiva les entitats esportives en la presa de decisions del Patronat Municipal d’Esports.

·Els clubs són part imprescindible de l’esport manacorí. Fomentarem el seu vessant educatiu i el treball en la igualtat de gènere.

·Recuperarem la iniciativa dels “patis oberts” a les escoles.

·Optimitzarem l’ús de les instal·lacions esportives existents per a l’esport no federat.

·Potenciarem les rutes cicloturístiques i senderistes a tot el municipi.

·Impulsarem els esports minoritaris i disposarem d’un parc de skate.

·Promourem que l’Institut Hípic faci les inversions i canvis necessaris per tal de garantir el trot a Manacor en condicions.

·Promocionarem la inclusió, també a l’esport, de persones i col·lectius amb diversitat funcional.

·Fomentarem l’activitat física i els hàbits saludables per als adults i la tercera edat.

CULTURA

·Manacor disposarà d’un Consell Municipal de la Cultura, com a eina perquè tots els col·lectius participin en el disseny d’una agenda cultural.

·Promourem el català com a una eina imprescindible de cohesió social entre tots els residents del municipi, vinguin d’on vinguin.

·Disposarem d’un espai cultural a Portocristo per a representar-hi teatre i altres arts escèniques, amb una bona oferta d’espectacles per a gent de totes les edats.

·El Teatre de Manacor i l’Auditori continuaran essent un emblema cultural i artístic.

·Potenciarem els moviments d’avantguarda i també nous espais alternatius.

·Promourem un nou model de les festes populars del municipi, que potenciarà la participació de les associacions del municipi i el paper protagonista de la dona.

·Farem que l’Escola Municipal de Mallorquí i la Institució Pública Antoni M. Alcover siguin un referent encara més gran dins el nostre país.

·Reivindicarem el reconeixement de noves filles i fills il·lustres de Manacor. Són el nostre patrimoni més valuós i ens dignifiquen com a poble.

·Els Països Catalans seran el nostre marc cultural i nacional de referència.

·Promourem una «Nit de l’Art» anual al municipi.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

·Els regidors i regidores retran comptes de la feina feta i dels projectes de cada departament en assemblees periòdiques obertes.

·Elaborarem un nou Reglament d’Organització Municipal que faci possible la participació de la ciutadania.

·Es donarà veu de forma real a les entitats i a la ciutadania en els plens de l’Ajuntament.

·Promourem la cultura democràtica: la ciutadania tendrà poder de decisió mitjançant consultes populars i pressuposts participatius.

·Informarem dels avantatges que suposaria la independència per poder gaudir d’una democràcia que garantís els drets i uns serveis públics de qualitat.

·Promourem polítiques públiques obertes als moviments associatius i juvenils de Manacor.

·Potenciarem l’Espai Na Camel·la com a eix social, cultural i educatiu.

·Manacor continuarà reivindicant la memòria històrica. Els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la.

·Potenciarem un model d’oci alternatiu i repensarem, amb la col·laboració de les entitats, com han de ser les festes.

SANITAT I CONSUM

·Continuarem la millora dels serveis i les xarxes d’aigua a tot el municipi i potabilitzarem l’aigua de Manacor.

·Treballarem per l’ampliació d’horari del PAC de Portocristo. També pel de Manacor mentre no estigui en servei el segon Centre de Salut.

·Farem un Pla Municipal d’Educació per a la Salut que promogui els d’hàbits saludables i la prevenció de conductes nocives.

·Instarem el Govern a obrir una Oficina d’Informació i Defensa dels Drets dels Consumidors i Contribuents.

·El servei d’aigua corrent de Manacor continuarà essent municipal.

·Enllestirem un Pla Municipal per a controlar les plagues més agressives.

·Les platges del municipi seran espais lliures de fum.

·Convertirem l’Escorxador Municipal en un referent comarcal del sector primari.

·Manacor serà un municipi cardioprotegit.

·Vetlarem per la bona qualitat de l’Hospital de Manacor, tant pel que fa a les seves infraestructures com a l’atenció als pacients.

BENESTAR

·Adequarem nous espais i millorarem els ja existents per a infants i les seves famílies a totes les barriades, amb zones de jocs infantils ben cuidats.

·Promocionarem, amb la gent gran, tallers d’intercanvis de coneixements entre generacions als centres educatius, espais municipals i a les entitats del municipis.

·Garantirem les necessitats bàsiques de famílies amb dificultats econòmiques.

·Elaborarem un Reglament d’Ajudes Econòmiques en l’àmbit del Departament de Serveis Socials.

·Augmentarem les places públiques residencials per a persones majors.

·Promourem accions per a un envelliment digne i mesures que fomentin la seguretat en la seva mobilitat.

·Els contractes de l’Ajuntament prioritzaran les empreses d’economia social i del tercer sector.

·En els contractes de l’Ajuntament, hi inclourem clàusules en què prevalguin els criteris tècnics i que prevegin la igualtat de gènere.

·Manacor disposarà d’un Pla Municipal d’Emergències.

CONVIVÈNCIA

·L’acompliment de l’ordenança de civisme serà la garantia d’una convivència real entre els residents al municipi, amb un mobiliari urbà en condicions i uns carrers nets.

·La figura de l’educador social i del policia tutor seran agents clau per al foment de la convivència i la prevenció en les escoles, els instituts i els barris de tot el municipi.

·Promourem la interculturalitat per afavorir la convivència entre persones de distints orígens amb el foment de la participació i la igualtat entre dones i homes.

·Habilitarem un punt d’atenció de la Policia Local al centre de Manacor, per a fer més proper i avinent aquest servei a la ciutadania.

·Millorarem la seguretat i la convivència a tots els nuclis del nostre municipi, amb el foment del respecte a les múltiples diversitats existents.

·Manacor disposarà d’un Pla de Nouvinguda per tal d’afavorir la cohesió social i la convivència en el nostre municipi.

·Fomentarem la creació d’un refugi d’animals digne, encaminat a l’adopció i a l’acollida.

·Potenciarem campanyes d’esterilització, adopció i conscienciació ciutadana envers els animals.

·Oferirem una assistència social integral i adaptada a les necessitats de les dones del municipi.

·Farem de Manacor un municipi obert a la diversitat d’identitats sexuals. Promourem la visibilitat i el reconeixement de les persones LGTBIQ+.

EMPRESA I TURISME

·Crearem un eix cívic de Sa Bassa a la plaça de Sant Jaume.

·Farem un viver d’empreses i projectes relacionats amb la cultura i el medi ambient.

·Impulsarem un consorci turístic en què hi prendran part els agents públics i les empreses del sector.

·L’Ajuntament promourà la creació de sòl industrial de promoció pública.

·Reviscolarem la plaça de les verdures: omplirem les parades buides, obrirem la peixateria i farem les inversions necessàries.

·Facilitarem el trasllat de la petita indústria del nucli urbà al sòl industrial, així com també la implantació de noves empreses.

·Habilitarem espais per incentivar la implantació de noves iniciatives empresarial.

·Crearem mecanismes pel foment de l’ocupació al municipi, amb la difusió de borses de treball i ofertes de formació a disposició de la ciutadania.

·La nau de Majòrica, de propietat municipal, es convertirà en un recinte polivalent apte per a fires, concerts i esdeveniments.

·L’Ajuntament fomentarà els vincles entre l’oferta formativa i les necessitats del teixit empresarial de la nostra ciutat.

ADMINISTRACIÓ PUBLICA

·Implementarem la Finestra única, amb possibilitat de cita prèvia telemàtica.

·Flexibilització horària amb un capvespre a la setmana per a l’atenció de la ciutadania a les oficines municipals.

·Facilitarem les gestions, els tràmits i el seu seguiment per internet i mitjançant el mòbil

·Elaborarem un pla d’implementació de programari lliure. No s’han de pagar més llicències de software.

·Controlarem i fiscalitzarem les concessions municipals.

·Es garantirà que a totes les zones del municipi hi hagi espais amb accés lliure a wifi.

·En les comandes municipals, prioritzarem els productes de producció local, de comerç just o etiquetats en català.

·Implantarem un Pla d’Igualtat efectiu, amb mesures que vagin més enllà de l’àmbit administratiu de l’Ajuntament i que arribin a la ciutadania.

·Garantirem els drets lingüístics de la ciutadania en les seves relacions amb tots els membres de l’Administració municipal.

·Promourem la realització d’un referèndum a Portocristo sobre la voluntat de continuar formant part o no del municipi de Manacor.

CONTACTE

  El teu nom (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Assumpte

  El teu missatge

  Preferències de privadesa

  Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador des de serveis específics, generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i als serveis que podem oferir.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Aquesta web empra cookies per millorar l'experiència d'usuari.